kategorije

АМ – Mopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli,
A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 см3 i snage motora do 11kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW,
А2 - Motocikli čija snaga motora nije veća od 35kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg,
А – Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW,
В1 – Teški četvorocikli,
B – Motorna vozila, osim vozila kategorije А, А1, А2, АМ, F i М, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača,
– Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji В, najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg,
C1 – Motorna vozila, osim vozila kategorije А, А1, А2, АМ, F, М, В, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg,
C1Е – Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju В, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg,
C – Motorna vozila, osim kategorije А, А1, А2, АМ, F, М, В, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg,
– Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,
D1 – Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam, a najviše 16 sedišta i čija maksimalna dužina ne prelazi osam metara,
D1E – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,
D – Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta,
– Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,
F – Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine,
М - Motokultivator.